Ana Menü

   Müvekkil Girişi

   Foto Galeri

   İletişim

Av. Mustafa YENTÜR

Nailbey Mah. Yeşildere Sok. Çizmeciler İşhanı Kat : 6 Merkez / ELAZIĞ

Tel : 0 424 - 238 18 18

Faks : 0 424 - 236 54 58

   Ziyaretçi Defteri

   Site İstatistik

Aktif Ziyaretçi 2
Bugün Tekil6
Ayrıntı
FAALİYET ALANLARIMIZ


Mesleğimizin bir kamu hizmeti olması nedeniyle toplumun pek çok sosyal sorununa da çözüm araması gerektiği açıktır. Ancak bu sosyal sorunların yanı sıra mesleğin üç temel amacı vardır:
* Hukuki Danışmanlık
* Uzlaştırmacı Hukukçuluk
* Dava Vekilliği (Avukatlık)

Bu amaçlardan ilki; kişilerin veya kurumların iş yaşamı içinde karşılaşabilecekleri sorunları öngörerek önlem alınmasını teminen hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Bu hizmeti takip eden ikinci amaç ise, oluşmuş sorunların yargı organlarına intikalinden önce taraflar arasında bir uzlaşma ortamı sağlanmasıdır. Son amaç ise, yukarıdaki yollardan hukuki danışmanlık ve uzlaştırma (sulh) ile çözümlenememiş olan konuların yargı tarafından çözümlenmesi sırasında müvekkillerimizin haklarının korunması için onların temsilciliğini (vekilliğini) yapmaktır.

Hukuki Danışmanlık ;
Bu hizmete koruyucu hekimlik gibi bir hizmet diyebiliriz. Müvekkillerimizin iş yaşamlarında veya sosyal yaşamları esnasında karşılaşmaları muhtemel hukuki sorunların oluşmaması için gerekli girişimlerde bulunmak, onların oluşabilecek hukuki sorunlar karşısında nasıl bir davranış sergilemesi gerektiği hakkında hukuki bilgi vermek suretiyle danışmanlık hizmeti vermektir.
Hukuki danışmanlık hizmeti, bizlerin müvekkillerimize sunduğumuz en yaygın hizmettir. Zira çoğu zaman sorunlar oluşmadan ve işler yargıya intikal etmeden çözüm aramak en ucuz ve kolay yöntemdir. Bu hizmeti çağın gereklerine en uygun şekilde sağlamaktayız. Tabii ki en yaygın kullanılan aracımız telefon olmakla birlikte "faks" "mobil faks" ve "e-posta" üzerinden, ve yine web sitemize uğrayarak "İLETİŞİM" sayfasından sorunlarını ileten müvekkillerimize de hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Uzlaştırmacı Hukukçuluk ;
Uzlaştırmacı Hukukçuluk; ortaya çıkmış bir takım hukuki sorun veya sorunlara tek tek veya toplu bir şekilde çözüm bulmak, taraflar arasında bir mutabakat sağlamak, sağlanan mutabakat çerçevesinde taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemek esasına dayalı bir çalışmadır. Uzlaştırmacı hukukçuluk, tarafların iradeleri ile ortaya çıkmakla beraber dava dışı bir çalışmadır. Bu çalışmanın yapılması, tarafların dava dışında sorunu çözmek için ortaya koydukları bir çabadır. Bu çabanın sonuçları her iki taraf için de yargıda alınacak sonuçlardan çok daha verimli olabilmektedir. Çoğu zaman inat ve hırsa bağlı taleplerin yeniden gözden geçirilmesi tarafların bu konuda uğrayabilecekleri zararı asgariye indirmektedir.Zira yargı sisteminin iş yükünün fazlalığı ve yargılama esnasında yapılabilecek bir takım hataların ne tür sonuçlara ulaşacağını çoğu zaman biz hukukçular dahi öngörememekteyiz.
Uzlaştırmacı hukukçuluk hizmetini genellikle sorunun taraflarını ofisimizde bir araya getirmek ve görüştürmek suretiyle sağlamakla birlikte, ofis dışı bir faaliyet olarak tarafların bir araya gelebileceği yere gitmek suretiyle de sağlamaktayız.

Dava Vekilliği (Avukatlık) ;
Yargıya intikal etmiş hukuki sorunların çözümü esnasında tarafların temsiline ilişkin olarak verilen hizmete dava vekilliği denilmektedir. Dava vekilliğinde amaç; vekaleti üstlenilen kişi veya kuruluşun hak ve menfaatlerini hukukun elverdiği ölçüde yargı önünde savunmaktır.
Bu kapsamda vekaleti üstlenilen kişi veya kuruluşun bir kurallar bütünü olan hukuk sistemi içindeki duruşunu tespit etmek, bu duruş çerçevesinde yapılması gereken girişimleri zamanında yapmak ve ayrıca yukarıda bahsedilen duruş ve girişimlerle ilgili olarak karşı tarafça yapılan girişimlere karşı gerekli cevap ve itirazların gerçekleştirilmesi ve müvekkilin hukuken korunması gereken hak ve menfaatlerini korumak dava vekilinin görevine girmektidir.

Yukarıda belirttiğimiz genel çerçeve içerisinde büromuz ağırlıklı olarak aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Ceza Hukuku
*Soruşturma ve kovuşturma aşamasında Mağdur, sanık vekilliği (Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh Ceza)
 
Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

*Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları
*Nafaka ve mal rejimlerine ilişkin davalar
*Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları,
*Evlat Edinmeye İzin Davası,
*Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları,
*Vesayet ve Kayyım Davaları,
*Kişilik haklarına yönelik tecavüzler nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

Miras Hukuku
*Mirasçılık Belgesinin Alınması,
*İzale-i Şuyu (Paydaşlığın-Ortaklığın Giderilmesi) Davası,
*Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar,
*Mirasçılık Belgesinin İptali Davası,
*Mirasta Defter Tutulması,
*Vasiyetnamenin İptali Davası,
*Mirasta İade Davası,
*Miras Sözleşmesi,
*Vasiyetname Düzenlemesi,
*Taksim Sözleşmesi

Borçlar Hukuku
*Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
*Tahliye Davası
*Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları,
*Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi)
*Trafik Kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

Ticaret Hukuku
*Sözleşmeden Doğan Davalar,
*Şirketler Hukukundan Doğan Davalar,
*Haksız rekabet, maddi ve manevi tazminat davaları,
*Şirket Ana Sözleşmeleri,
*Şirketlere Sürekli Danışmanlık,
*Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları,
*Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava,
*Kooperatif Davaları
*Ticari alacak ve tazminat davaları

Fikri ve Sınai Haklar ile İlgili Davalar
*Telif Hakları, Eser Sahipliği ve Bağlantılı Haklar ile ilgili Davalar,
*Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Davaları
*Marka, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım nedeniyle tazminat ve ceza Davaları

ya / Gayrimenkul Hukuku
*Tapu iptali ve tescil davaları,
*Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası,
*Men'i müdahele (Elatmanın önlenmesi) Davası,
*Kamulaştırma - Kumalaştırmasız Elatma
*Şuf'a Davası,
*Geçit Hakkı Davası,
*Ecrimisil Davası,

İş Hukuku
*Hizmet tespiti (Bağkur – SSK),
*Hizmetlerin birleştirilmesi,
*İhbar, Kıdem tazminatı,
*İşe iade davaları
*Meslek Hastalığı nedeniyle
*İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları

İdare Hukuku
*Tam yargı davaları,
*İptal davaları
*Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar,

İcra ve İflas Hukuku
*İcra Takipleri, (ilamlı, ilamsız, kambiyo, kira tahliye vs.)
*İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,
*Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,
*İmzaya ve Borca İtiraz
*İstihkak Davası
*İcra hukuk ve Ceza davaları

Diğer Hukuki Yardımlar
*İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme,
*Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler,
*Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri,
*Dernek Tüzüğü Hazırlanması,
*Her Türlü Sözleşme Düzenlenmesi,
*Tanıma Ve Tenfiz Davaları,
*Tespit Davası,
*Tüketici Davaları,
*Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları,
*Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Ekli Protokollerin güvence altına aldığı hakları ihlal eden Devlet Tasarrufları nedeniyle kişilerin uğradığı her türlü zararın tazmin edilmesine yönelik davalar

Danışmanlık Hizmetleri
*Kurumlara (şirketlere) hukuki danışmanlık
*Bireysel danışmanlık

   Saat & Tarih
   Ana Menü

E-Hukuk

 

Hukuk Sözlüğü

 

UYAP

 

Tüketici Hakları

 

İnsan Hakları Bankası

 

Reeskont Faizi

HUKUK SAATİ

Mevzuatlar

 

Tüm Yasalar

 

Yeni Kanunlar

 

Kanun Hük. Karar.

 

Tüzükler

 

Yönetmelikler

 

Tebliğler

 

TBMM İç Tüzüğü

 

Mülga Kanunlar

 

Temel Yasalar

 

Kanun Tasarıları

HUKUK SAATİ

İçtihatlar

 

Anayasa Mah. Karar.

 

Yarg. Hukuk Karar.

 

Yarg. Ceza Karar.

 

Yarg. Karar Arama

 

AİHM Türkiye Karar.

 

Danıştay Kararları

 

Sayıştay Kararları

HUKUK SAATİ

Barolar

 

Türkiye Bar. Birliği

 

Elazığ Barosu

 

Ankara Barosu

 

İstanbul Barosu

 

İzmir Barosu

 

Adana Barosu

 

Antalya Barosu

 

Aydın Barosu

HUKUK SAATİ

Faydalı Linkler

 

T.C. Kimlik No

 

Vergi Kimlik No

 

Kurumlar Vergi Dairesi

 

SSK Hizmet Dökümü

 

Merkez Bankası

 

Adalet Bakanlığı

 

Emekli Sicil Sorgu

 

Bağkur Sicil Sorgu